در حال بروز رسانی - به زودی حیفا را با موشک میزنیم.

آتئیست = ضد دین و ضد خدا